STK


IDENTITETSDESIGN / W+J /

Vi giver et transportfirma ny identitet.

Kunde: Skandinavisk Transport Kompagni / STK
Projekt: Ny identitet / ny logo / etc.